Zaloguj

Wpłata

Wpłata gotówki dokonywana jest na podstawie dowodów wpłat wystawionych na formularzach, bądź na podstawie wydruków komputerowych sporządzonych przez Bank w wyniku ustnego zlecenia Posiadacza rachunku.