Zaloguj

Reklamacje

I N F O R M A C J A

o możliwości złożenia skargi /reklamacji

 Klient Banku Spółdzielczego w Jarosławiu ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

 1. Forma i miejsce złożenia skargi /reklamacji

  1. Klient może złożyć skargę/ reklamację, dotyczącą usług świadczonych przez Bank w następującej formie:

1)   pisemnej - osobiście w placówce Banku obsługującej klientów lub przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe  na adres dowolnej placówki bankowej zajmującej się obsługą klienta ;
2)   ustnej – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty w dowolnej placówce Banku;
3)   elektronicznej -  wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku tj. ;

2. Skargi/reklamacje dotyczące operacji finansowych Bank przyjmuje wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail: ;

3. Treść skargi/reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1) imię i nazwisko składającego reklamację,
2) nr PESEL w przypadku osoby fizycznej lub REGON / NIP w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
3) adres korespondencyjny,
4) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń,5) własnoręczny podpis składającego reklamację.

4. Treść skargi/reklamacji złożonej w formie elektronicznej powinna zawierać dane określone w ust. 3 pkt. 1 – 4.

5. Reklamacja dotycząca transakcji płatniczej powinna dodatkowo zawierać:

1) imię i nazwisko użytkownika karty,
2) numer karty,
3) numer rachunku Karty,
4) datę i kwotę reklamowanej transakcji płatniczej,
5) miejsce dokonania reklamowanej transakcji płatniczej (nazwa placówki, miasto, państwo).

6. Na żądanie Klienta Bank potwierdzi pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem fakt złożenia przez niego reklamacji.

7. Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 2. Miejsce złożenia skargi/reklamacji

1. Skargi/ reklamacje mogą być wnoszone przez klienta we wszystkich placówkach Banku zajmujących się obsługą klienta.

2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów umożliwiające złożenie reklamacji dostępne są w placówkach Banku lub na stronie internetowej Banku – www.bsjaroslaw.pl

3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji, chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania z reklamacją.

 3. Termin rozpatrzenia skarg/reklamacji

1. Bank rozpatruje skargę/ reklamację i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

2. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30 – dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o:

1) przyczynie opóźnienia,
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji,
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji

 4. Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi/ reklamacji

 Bank udziela odpowiedzi na skargę/ reklamację Klienta:

1)  w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Klienta,
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany w systemie Banku lub podany w treści skargi/reklamacji, o ile Klient wnioskował o udzielenie odpowiedzi w tej formie.

 

5. Odwołanie od decyzji Banku

1. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi/reklamacji Klient może:

1) zwrócić się do Zarządu Banku o ponowne rozpatrzenie skargi/reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi;
2) zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich (Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta);
3) skorzystać z instytucji mediacji albo sądu polubownego przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich i/lub przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji, dostępnych na stronach: www.zbp.pl oraz www.knf.gov.pl ;
4) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

2. Bank informuje, że:

1) organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumenta jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
2) organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.