Zaloguj

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty stanowi alternatywę dla polecenia przelewu. Cechą różniącą od dotychczas dostępnych form rozliczeń jest inicjowanie płatności przez wierzyciela (a nie dłużnika), który zleca swojemu bankowi pobranie określonej kwoty należności z rachunku dłużnika . Bank wierzyciela przesyła polecenie zapłaty do banku dłużnika, ten z kolei pobiera żądaną kwotę ze wskazanego rachunku i przekazuje środki do banku wierzyciela, w celu ich zapisania na rachunku zleceniodawcy rozliczenia. Za stosowanie tej formy płatności bank nie pobiera prowizji.

Polecenie zapłaty ułatwia dokonywanie rozliczeń zarówno wierzycielom , jak i dłużnikom: m.in. zwalnia z obowiązku czuwania nad terminami spłat, gwarantując terminowe wywiązanie się z zobowiązań płatniczych i wpływa na oszczędzanie czasu, jaki do tej pory zmuszeni byli oni przeznaczać na dokonywanie comiesięcznych wpłat w banku lub urzędzie pocztowym.