Załóż konto
Zaloguj

Obsługa dewizowa

Dewizy

Podstawowymi produktami dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych są:

* rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w EUR, USD, GBP,

* przekaz w obrocie dewizowym krajowym i zagranicznym w tym świadczenia rentowe,

* skup i sprzedaż walut,

* lokaty terminowe.


Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza obejmująca:
 • polecenie wypłaty
 • przelew SEPA

Od dnia 07.04.2015 r zlecenia walutowe realizowane będą do godziny 16:30. Przekazy otrzymane po tej godzinie będą traktowane jak otrzymane następnego dnia roboczego.

Podstawowe pojęcia:

 • SWIFT - POLUPLPR (adresat przekazu Bank BPS);
 • IBAN -  Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego w przelewach zagranicznych.
  Numer rachunku (26 cyfr) poprzedzony literami PL (2 litery);
 • Koszty BEN - Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Beneficjent (Odbiorca);
 • Koszty OUR - Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Zleceniodawca;
 • Koszty SHA - Opłaty banku pośredniczącego i banku Beneficjenta (Odbiorcy) pokrywa Beneficjent,
  a banku Zleceniodwacy - Zleceniodawca.

Przelew SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA, spełnia warunki:

 • waluta transakcji EUR
 • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
 • występuje opcja kosztowa "SHA";
 • przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT.

W celu wykonania przelewu należy wypełnić dyspozycję przekazu pieniężnego w obrocie dewizowym.

Polecenie wypłaty polega na wykonaniu przez Bank dyspozycji klienta (Zleceniodawcy) wypłacenia na rzecz wskazanego odbiorcy (Beneficjenta) określonej kwoty pieniężnej w walutach wyniennych oraz polskich złotych. Polecenia wypłaty realizowane są za pośrednictwem międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT.

Realizacje poleceń wypłaty:

 • otrzymywane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych i zagranicznych;
 • wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagranicznych na zlecenie Klientów Banku.

Tryb realizacji poleceń wypłaty:

 • standardowy z datą waluty "spot";
 • pilny z datą waluty "jutro";
 • ekspresowy z datą waluty "dziś";