Zaloguj

O Banku

Zarząd Banku:

 • Zbigniew Baryła – Prezes Zarządu
 • Teresa Gąsior – Członek Zarządu ds. handlowych
 • Halina Drzymała – Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych

Rada Nadzorcza:

 • Julian Kudła – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Józef Długoń – Zastępca Przewodniczącego,
 • Dariusz Gołąb – Sekretarz,
 • Marian Kubaszek – Członek,
 • Lesław Bąk – Członek,
 • Józef Mazurkiewicz – Członek,
 • Edwarda Szumigraj - Członek

Historia Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich Banku odbędą się:

 I. Zebranie Grupy Członkowskiej członków zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica odbędzie się w dniu 29.05.2018r. (wtorek) o godz. 10°° w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku   własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

 II. Zebranie Grupy Członkowskiej członków zamieszkałych na terenie Miasta  Jarosławia , Gminy  Pawłosiów i  poza  terenem  Gminy  Jarosław i  Gminy Wiązownica  odbędzie  się   w   dniu   29.05.2018r.  (wtorek) o godz. 12°° w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup Członkowskich z obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 6. Dyskusja.
 7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 8. Sprawy różne, wolne wnioski.

 Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

 Zarząd
Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

 

 


 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia, że  Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 1200  w Sali Konferencyjnej  tutejszego Banku ( II piętro) przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie : Sprawozdania Zarządu z działalności Banku, Sprawozdania finansowego  za 2016r. i Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Przedstawienie informacji o zasadach połączenia Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z Bankiem Spółdzielczym w Roźwienicy.
 9. Przedstawienie Wystąpienia polustracyjnego.
 10. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową Protokołu z przyjęcia Oświadczeń Członków Rady Nadzorczej w sprawie kwalifikacji.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  -     zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2016r.,
  -     zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  -     zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016r.,
  -     udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  -     podział nadwyżki bilansowej - zysku netto wypracowanego w 2016r.,
  -     określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
  -     określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
  -     połączenie Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z Bankiem Spółdzielczym w Roźwienicy.

13. Wybór  delegata  na  Zgromadzenie  Regionalne  Związku  Rewizyjnego Banków  Spółdzielczych im. Franciszka  Stefczyka.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

 

Informuje się, że w lokalu Banku ( I piętro, pokój- sprawy organizacyjne) do wglądu członków  są wyłożone:
-         sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem za 2016r.,
-         projekty uchwał,
-         protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
-         sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu

 

 


ZAWIADOMIENIE

 Zarząd    Banku   zawiadamia    członków    Banku, że    Wspólne    Zebranie    Grup    Członkowskich     Banku    Spółdzielczego  w   Jarosławiu   odbędzie   się   w   dniu   30  marca  2017r.  ( czwartek )   godz.  12 00   w    Sali    Konferencyjnej ( II piętro)   w   budynku  własnym  przy   ul.  Słowackiego  7  w  Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie  sprawozdań   Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  z  działalności  Banku w zakresie wykonania  uchwał  Zebrania  Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich  Zebrań  Grup Członkowskich.
 3. Ocena  wywiązywania  się  członków  Grup  Członkowskich  z  obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie  spraw,  które  mają być przedmiotem obrad  najbliższego  Zebrania  Przedstawicieli   Banku.
 5. Wybory uzupełniające Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 6. Dyskusja.
 7. Zgłoszenie  wniosków  i  postulatów  pod  adresem  Zarządu,  Rady  Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  oraz  wyrażenie  opinii  dotyczących  działalności  Banku.
 8. Sprawy  różne,  wolne  wnioski.

 Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu


 


 

Informacja o Wspólnym Zebraniu Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu
oraz Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

W dniu 27 kwietnia 2016r. (środa) godz. 1000 w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku  własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu odbyło się Wspólne Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup Członkowskich z obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Dyskusja.
 6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

W dniu w dniu 16 czerwca 2016r. o godz. 1000  w Sali Konferencyjnej  tutejszego Banku ( II piętro)  przy ul. Słowackiego 7  w  Jarosławiu odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku , Sprawozdania finansowego za 2015r. i Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową Protokołu z przyjęcia Oświadczeń Członków Rady Nadzorczej w sprawie kwalifikacji.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  -        zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  -        zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015r.,
  -        zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2015r.,
  -        udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  -        podział nadwyżki bilansowej,
  -        określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
  -        określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
 11. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka  Stefczyka.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 


 

Informacja o Wspólnym Zebraniu Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu
oraz Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

W dniu 23.04.2015r. w Sali Konferencyjnej ( II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7  w Jarosławiu  o godzinie 10.00 odbędzie się Wspólne Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich  Zebrań  Grup Członkowskich.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup Członkowskich z obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Dyskusja.
 6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

W dniu 25.05.2015r. w Sali Konferencyjnej ( II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7  w Jarosławiu  o godzinie 10.00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku , Sprawozdania finansowego za 2014r. i  Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  -  zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
  -  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014r.,
  -  zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2014r.,
  -  udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  -  podział nadwyżki bilansowej,
  -  określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
  -  określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej   i kulturalnej,
  -  przyjęcie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu,
  -  przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego.

10. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych  im. Franciszka  Stefczyka.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 


 

Informacja o Zebraniach Grup Członkowskich Członków zamieszkałych na terenie Miasta Jarosławia, Gminy Pawłosiów i poza terenem Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica, oraz Członków zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław i Gminy  Wiązownica i  Zebraniu  Przedstawicieli Banku  Spółdzielczego w Jarosławiu.

W dniu 16.04.2014r. w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu odbędą się Zebrania Grup Członkowskich:
- o godz. 1000  Członków zamieszkałych na terenie Miasta Jarosławia, Gminy Pawłosiów i poza terenem Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica oraz
- o godz. 1200  Członków zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica.

Porządek Zebrań:

 1. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli  Banku.
 2. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku i wykonania  uchwał  Zebrania Przedstawicieli, oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich.
 3. Dyskusja.
 4. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli
 5. Sprawy  różne,  wolne  wnioski.

 

W dniu 12 .06.2014r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej tutejszego Banku (II piętro) przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad i Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku , Sprawozdania finansowego za 2013r. i Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, oraz Informacji o przeprowadzonej Lustracji Ustawowej.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

-        zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
-        zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2013r.,
-        udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
-        podział nadwyżki bilansowej,
-        określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
-        określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
-        przyjęcie informacji o realizacji wniosków wynikających z Protokołu Lustracji Ustawowej.

10. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
11. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych  im. Franciszka Stefczyka.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU 
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Jarosławiu i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 18/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz.17), stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1)      §6 w brzmieniu:

„§6

1. W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.

2. Organ zarządzający powinien przedstawiać organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i
odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu §6 nie wymaga uzasadnienia.

2)      §8 ust. 4 w części dotyczącej:

„ zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli  wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

 

3)      § 12 ust. 1 i 2 w brzmieniu:

„§12. 

1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.

 2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.”

Uzasadnienie: Obowiązujące przepisy Ustawy Prawo spółdzielcze i spółdzielczy charakter tut. Banku nie dają możliwości uczynienia odpowiedzialnym udziałowców za niezwłoczne dokapitalizowanie lub wsparcie finansowe Banku. W przypadku tut. Banku, w którym udziałowcami są głównie osoby fizyczne, nałożenie na nich obowiązku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne. W związku z powyższym Bank postanowił nie stosować zasad określonych w tych przepisach.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w §11, §22 ust.1 i 2 oraz ust. 4-6 w części dotyczącej komitetu audytu, §53, §54, §55, §56, §57, gdyż nie dotyczą Banku.

 

 

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU


 
Załącznik do Uchwały Nr 47
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu z dnia 15 grudnia 2016r.

Załącznik do Uchwały  Nr 2
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu z dnia 19 grudnia 2016r.

 

Polityka informacyjna
Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu, zwanego dalej Bankiem zatwierdza i weryfikuje Politykę informacyjną w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu, zwaną w dalszej części Polityką.

2. Niniejsza Polityka zawiera zakres i metody ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym, zgodnie z:

a)      Rozporządzeniem 575/2013 UE, zwanym dalej Rozporządzeniem CRR,

b)      Rozporządzeniem 1423/2013 UE,

c)      Rozporządzeniem 2015/1555 UE,

d)     Ustawą Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem art. 111a,

e)      Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, zastępującym uchwałę 258/2011 KNF,

f)       Zasadami ładu korporacyjnego KNF,

g)      Rekomendacji „M” KNF,

h)      Rekomendacji „P” KNF.

3. Informację o dostępie do informacji podlegających ujawnieniom Bank udostępnia w sposób ogólnie dostępny w miejscu wykonywania czynności, tj. wywieszając na tablicy ogłoszeń we wszystkich placówkach Banku.

4. Polityka informacyjna Banku reguluje: zakres ogłaszanych informacji, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji oraz zasady weryfikacji niniejszej Polityki.

 § 2

Niniejsza Polityka określa w szczególności:

 1. Wytyczne dotyczące zasad i metod ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym.
 2. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji, o których mowa w ust.1.

 2. Podstawowe definicje

§ 3

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

 1. Banku – mowa o Banku Spółdzielczym w Jarosławiu.
 2. Banku Zrzeszający – mowa o Banku BPS SA.
 3. Spółdzielni SOI – Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
 4. Miejscu wykonywania czynności – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Banku oraz komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych, takie jak Filie Punkty Obsługi Klienta.
 5. Jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć elementy struktury organizacyjnej, działające dla osiągnięcia celów strategicznych Banku. W Banku jednostkami organizacyjnymi są Centrala i Oddziały.
 6. Centrali - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Banku, usytuowaną w siedzibie Banku w Jarosławiu ul. Słowackiego 7, realizującą kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne i organizacyjne oraz nadzorującą ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Banku.
 7. Adekwatność kapitałowa – wymagany poziom kapitału niezbędny na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w Banku.
 8. Obszar geograficzny – obszar działania Banku określony w Statucie Banku.
 9. Strona internetowa – strona www.bsjaroslaw.pl  

  3. Zasady ujawniania informacji

 § 4

Bank jest zobowiązany do ogłaszania, w sposób ogólnie dostępny wszystkim zainteresowanym, w miejscu wykonywania czynności, tj. we wszystkich jednostkach organizacyjnych, informacji na temat dostępu do informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów działania Banku.

 § 5

W celu ustalenia zasad dostępu do informacji, o których mowa w §4 Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku zatwierdza Politykę informacyjną.

 § 6

Polityka informacyjna określa zakres, formę, miejsce i zasady dostępu do informacji, a w szczególności:

 1. Zakres ogłaszanych informacji określonych na podstawie regulacji zewnętrznych wymienionych §1 niniejszej Polityki.
 2. Częstotliwość – określona w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki, zależna od wymagań określonych w regulacjach wymienionych §1 niniejszej Polityki. Bank ujawnia informacje ilościowe co najmniej raz w roku w terminie publikacji sprawozdania finansowego, a informacje jakościowe aktualizuje na bieżąco w miarę wprowadzanych zmian.
 3. Formę  - w formie papierowej oraz elektronicznej, zależnie od wymagań określonych w regulacjach wymienionych §1 niniejszej Politykiw języku polskim.
 4. Miejsce informacji, ujawnianych w formie papierowej - Centrala Banku w Jarosławiu ul. Słowackiego 7, w pokoju ds. administracyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 15°°.
 5. Miejsce ujawniania informacji elektronicznych: strona www.bsjaroslaw.pl
 6. Zasady zatwierdzania i weryfikowania informacji, podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym.

§ 7

 1. Każda jednostka organizacyjna Banku ma obowiązek wywiesić Zasady dostępu do Polityki informacyjnej na tablicy ogłoszeń do dnia 31 grudnia roku, za który ujawniane są informacje.
 2. Wzór Zasad dostępu do polityki informacyjnej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

§ 8

 1. Wzór Polityki informacyjnej Banku opracowuje Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.  
 2. Za opracowanie Polityki informacyjnej odpowiada Prezes Zarządu.
 3. Zarząd i Rada Nadzorcza zatwierdza Politykę informacyjną Banku oraz sprawuje nadzór nad jej realizacją.

§ 9

 1. Weryfikacja Polityki informacyjnej odbywa się do końca grudnia każdego roku na podstawie informacji przygotowanej przez Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.
 2. Weryfikacja oraz zmiany w Polityce informacyjnej podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku.

§ 10

 1. Na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Polityki informacyjnej Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz we współpracy z pozostałymi wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Banku opracowuje komplet informacji podlegających ujawnieniu.
 2. Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
 3. Informacje ilościowe, o których mowa w ust. 1 muszą być udostępnione wszystkim zainteresowanym najpóźniej w terminie publikacji sprawozdania finansowego Banku, natomiast informacje o charakterze jakościowym (opisowe) powinny podlegać bieżącej aktualizacji.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 1 podlegają weryfikacji przez Stanowisko ds. zgodności.

 

§ 11

Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi:

 1. Kompleksowość obrazu profilu ryzyka Banku.
 2. Przydatność i aktualność,  pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku.
 3. Wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji.
 4. Porównywalność, umożliwiająca ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku względem innych banków.
 5. Istotność, przydatność do oceny ryzyka Banku.

 

§ 12

 1. Bank może przy ujawnianiu informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej pominąć te, które uzna za poufne, chronione lub chronione.
 2. Z wnioskiem o zaniechanie ujawniania informacji z podaniem przyczyny występuje do Zarządu Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.
 3. Zarząd i Rada Nadzorcza na podstawie przeglądu adekwatności prezentowanych informacji podejmuje decyzję o zaniechaniu ujawniania informacji, którą uzna za poufną, chronioną lub nieistotną.

4. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji

§ 13

W procesie ujawniania informacji uczestniczą:

Zebranie Przedstawicieli, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Banku.

 1. Zebranie Przedstawicieli, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Banku.
 2. Rada Nadzorcza, zatwierdzająca niniejszą Politykę. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad realizacją niniejszej Polityki.
 3. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i realizację Polityki informacyjnej, przedstawia w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej informacje w tym zakresie. Zarząd zatwierdza informacje podlegające ogłoszeniu. Bezpośredni nadzór nad opracowaniem i realizacją Polityki informacyjnej Banku sprawuje Prezes Zarządu.
 4. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, odpowiedzialne za opracowanie Polityki informacyjnej oraz realizację zadań związanych z ujawnianiem informacji.
 5. Stanowisko ds. zgodności, przeprowadzające weryfikację informacji podlegających ujawnieniu na podstawie zapisów niniejszej Polityki.
 6. Pozostałe jednostki i komórki organizacyjne, zobowiązane do przekazywania informacji podlegających ujawnieniu.

 

§ 14

Realizacja niniejszej Polityki poddawana jest okresowo audytowi wewnętrznemu, który wykonywany jest przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

 

5. Zakres ujawnianych informacji o charakterze ilościowym i jakościowym

 § 15

1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki:

1) Opis zasad zarządzania ryzykiem istotnym na podstawie art. 111a ustawy Prawo bankowe oraz na podstawie art. 435 Rozporządzenia CRR:

a) Cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, uznanymi przez Bank za istotne,

b) Opis procesów zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka,

c) Organizacja zarządzania ryzykiem,

d) Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji, dającego pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku,

e) Zatwierdzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą zwięzłe oświadczenie na temat ryzyka, w którym pokrótce omówiono ogólny profil ryzyka Banku związany ze Strategią działalności. Przedmiotowe oświadczenie zawiera kluczowe wskaźniki i dane liczbowe, zapewniające zewnętrznym zainteresowanym stronom całościowy obraz zarządzania ryzykiem, w tym interakcji między profilem ryzyka instytucji a tolerancją na ryzyko określoną przez Radę Nadzorczą,

f) Opis systemu informacji zarządczej,

      2)  Informacje wymagane przez Rekomendację „P” w zakresie:

a) roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek funkcjonalnych i biznesowych,

b) działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,

c) stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności są scentralizowane bądź zdecentralizowane,

d) w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania w ramach zrzeszenia.

e) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku, 

f) wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej banku,

g) normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności banków obowiązujące w danej jurysdykcji.

h) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,

i)  w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku zrzeszającego, dodatkowe zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia.

j)  aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,

k) dywersyfikację źródeł finansowania banku, 

l)  inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,

m) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności, łącznie z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie ujawnia danych,

n) wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest odzwierciedlone w systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,

o) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,

p) opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,

q) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów warunków skrajnych,

r) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,

s) ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie jednostek grupy lub, w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i banku zrzeszającego, w obrębie zrzeszenia,

3) W zakresie zarządzania na podstawie art. 111a ustawy Prawo bankowe oraz art. 435 ust. 2 Rozporządzenia CRR:

a) Zasady rekrutacji członków Zarządu i Rady Nadzorczej (zasady oceny na podstawie art. 22aa ustawy Prawo bankowe),

b) Zasady zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

c) Liczbę stanowisk zajmowanych dyrektorskich (w radach i zarządach innych podmiotów) przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

d) Oświadczenie Rady Nadzorczej zawierające informację o spełnianiu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art. 22aa.

4) Opis systemu kontroli wewnętrznej,

5) Zasady ustalania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń – Polityka wynagradzania (po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów – do tego czasu Polityka zmiennych składników wynagradzania w formie papierowej).

6) Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie.

7) Wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby.

8) Ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, która sprawuje nadzór nad Polityką wynagrodzeń.

9) Na podstawie Rekomendacji „M” - informację o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości.

10) Informację (na podstawie Rekomendacji „M”)  o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.

11)    Informacje w zakresie wymogów kapitałowych (na podstawie Rozporządzenia CRR):

a)      Wysokość funduszy własnych na podstawie Rozporządzenia 1423/2013 UE,

b)      skrótowy opis metody stosowanej do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego w celu wsparcia bieżących i przyszłych działań,

c)      Wartość 8% aktywów ważonych ryzykiem,

d)     rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta z podziałem na kategorie ekspozycji, w tym określenie ekspozycji wobec MŚP,

e)      zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem na kategorie ekspozycji,

f)       w podziale na istotne branże kwotę ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycji przeterminowanych, przedstawione oddzielnie,

g)      Ekspozycja na ryzyko walutowe,

h)      Opis metody wyliczania wymogu na ryzyko operacyjne,

i)        Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym,

j)        zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi,

k)      opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjętych przez daną instytucję,

l)        Wysokość wskaźnika dźwigni.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 opracowywane są przez komórki organizacyjne 
      wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki.

 § 16

1. Bank ujawnia w formie pisemnej w miejscu wykonywania czynności informacje określone w art. 111 , art. 111 a i art., 111 b Ustawy Prawo bankowe, tj.:

a) stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek,

b) stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat,

c) terminy kapitalizacji odsetek,

d) stosowane kursy walutowe,

e) bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu,

f) skład zarządu i rady nadzorczej banku,

g) nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo jednostki organizacyjnej banku,

h) Banki spółdzielcze są obowiązane oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, podać także obszar swojego działania oraz bank zrzeszający,

i)  informację o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej (art. 111 a).

j)  informacje o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7, o ile przy wykonywaniu na rzecz jednostki organizacyjnej banku albo innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego czynności, o których mowa w tych przepisach, uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową (art. 111 b).

2. Bank ujawnia w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej informacje wymagane przez Zasady ładu korporacyjnego: 

a) Politykę zarządzania ładem korporacyjnym,

b) Oświadczenie Zarządu w/s stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego,

c) Podstawową struktura organizacyjna,

d) Politykę informacyjną,

e) Wyniki oceny stosowania ładu korporacyjnego przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą.

 § 17

Zakres informacji ujętych w § 15 i 16 wraz z przypisaniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich opracowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. 

6. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Niniejsza Polityka podlega ocenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą pod względem:

a. Adekwatności ujawnianych informacji,

b. Istotności ujawnianych informacji,

c. Zachowania poufności,

d. Częstotliwości ujawniania,

e. Kompletności,

f. Dostosowania do profilu ryzyka.

2.  Polityka wchodzi w życie po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w  Jarosławiu, tj. od dnia 01.01.2017r

 

 

 

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU
 

RADA NADZORCZA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU