Zaloguj

O Banku

Zarząd Banku:

 • Zbigniew Baryła – Prezes Zarządu
 • Teresa Gąsior – Członek Zarządu ds. handlowych
 • Halina Drzymała – Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych

Rada Nadzorcza:

 • Julian Kudła – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Zbigniew Cebulak – Zastępca Przewodniczącego,
 • Mariusz Gmyrek – Sekretarz Rady,
 • Piotr Helon – Członek,
 • Marian Kubaszek – Członek,
 • Ryszard Lasek – Członek,
 • Maria Pryjda - Członek

Historia Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich Banku odbędą się:

 I. Zebranie Grupy Członkowskiej członków zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica odbędzie się w dniu 29.05.2018r. (wtorek) o godz. 10°° w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku   własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

 II. Zebranie Grupy Członkowskiej członków zamieszkałych na terenie Miasta  Jarosławia , Gminy  Pawłosiów i  poza  terenem  Gminy  Jarosław i  Gminy Wiązownica  odbędzie  się   w   dniu   29.05.2018r.  (wtorek) o godz. 12°° w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup Członkowskich z obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 6. Dyskusja.
 7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 8. Sprawy różne, wolne wnioski.

 Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

 Zarząd
Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

 

 


 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia, że  Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 1200  w Sali Konferencyjnej  tutejszego Banku ( II piętro) przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie : Sprawozdania Zarządu z działalności Banku, Sprawozdania finansowego  za 2016r. i Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Przedstawienie informacji o zasadach połączenia Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z Bankiem Spółdzielczym w Roźwienicy.
 9. Przedstawienie Wystąpienia polustracyjnego.
 10. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową Protokołu z przyjęcia Oświadczeń Członków Rady Nadzorczej w sprawie kwalifikacji.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  -     zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2016r.,
  -     zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  -     zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016r.,
  -     udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  -     podział nadwyżki bilansowej - zysku netto wypracowanego w 2016r.,
  -     określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
  -     określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
  -     połączenie Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z Bankiem Spółdzielczym w Roźwienicy.

13. Wybór  delegata  na  Zgromadzenie  Regionalne  Związku  Rewizyjnego Banków  Spółdzielczych im. Franciszka  Stefczyka.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

 

Informuje się, że w lokalu Banku ( I piętro, pokój- sprawy organizacyjne) do wglądu członków  są wyłożone:
-         sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem za 2016r.,
-         projekty uchwał,
-         protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
-         sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu

 

 


ZAWIADOMIENIE

 Zarząd    Banku   zawiadamia    członków    Banku, że    Wspólne    Zebranie    Grup    Członkowskich     Banku    Spółdzielczego  w   Jarosławiu   odbędzie   się   w   dniu   30  marca  2017r.  ( czwartek )   godz.  12 00   w    Sali    Konferencyjnej ( II piętro)   w   budynku  własnym  przy   ul.  Słowackiego  7  w  Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie  sprawozdań   Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  z  działalności  Banku w zakresie wykonania  uchwał  Zebrania  Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich  Zebrań  Grup Członkowskich.
 3. Ocena  wywiązywania  się  członków  Grup  Członkowskich  z  obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie  spraw,  które  mają być przedmiotem obrad  najbliższego  Zebrania  Przedstawicieli   Banku.
 5. Wybory uzupełniające Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 6. Dyskusja.
 7. Zgłoszenie  wniosków  i  postulatów  pod  adresem  Zarządu,  Rady  Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  oraz  wyrażenie  opinii  dotyczących  działalności  Banku.
 8. Sprawy  różne,  wolne  wnioski.

 Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu


 


 

Informacja o Wspólnym Zebraniu Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu
oraz Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

W dniu 27 kwietnia 2016r. (środa) godz. 1000 w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku  własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu odbyło się Wspólne Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup Członkowskich z obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Dyskusja.
 6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

W dniu w dniu 16 czerwca 2016r. o godz. 1000  w Sali Konferencyjnej  tutejszego Banku ( II piętro)  przy ul. Słowackiego 7  w  Jarosławiu odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku , Sprawozdania finansowego za 2015r. i Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową Protokołu z przyjęcia Oświadczeń Członków Rady Nadzorczej w sprawie kwalifikacji.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  -        zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  -        zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015r.,
  -        zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2015r.,
  -        udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  -        podział nadwyżki bilansowej,
  -        określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
  -        określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
 11. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka  Stefczyka.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 


 

Informacja o Wspólnym Zebraniu Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu
oraz Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

W dniu 23.04.2015r. w Sali Konferencyjnej ( II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7  w Jarosławiu  o godzinie 10.00 odbędzie się Wspólne Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich  Zebrań  Grup Członkowskich.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup Członkowskich z obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Dyskusja.
 6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

W dniu 25.05.2015r. w Sali Konferencyjnej ( II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7  w Jarosławiu  o godzinie 10.00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku , Sprawozdania finansowego za 2014r. i  Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  -  zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
  -  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014r.,
  -  zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2014r.,
  -  udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  -  podział nadwyżki bilansowej,
  -  określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
  -  określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej   i kulturalnej,
  -  przyjęcie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu,
  -  przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego.

10. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych  im. Franciszka  Stefczyka.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 


 

Informacja o Zebraniach Grup Członkowskich Członków zamieszkałych na terenie Miasta Jarosławia, Gminy Pawłosiów i poza terenem Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica, oraz Członków zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław i Gminy  Wiązownica i  Zebraniu  Przedstawicieli Banku  Spółdzielczego w Jarosławiu.

W dniu 16.04.2014r. w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu odbędą się Zebrania Grup Członkowskich:
- o godz. 1000  Członków zamieszkałych na terenie Miasta Jarosławia, Gminy Pawłosiów i poza terenem Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica oraz
- o godz. 1200  Członków zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica.

Porządek Zebrań:

 1. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli  Banku.
 2. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku i wykonania  uchwał  Zebrania Przedstawicieli, oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich.
 3. Dyskusja.
 4. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli
 5. Sprawy  różne,  wolne  wnioski.

 

W dniu 12 .06.2014r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej tutejszego Banku (II piętro) przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad i Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku , Sprawozdania finansowego za 2013r. i Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, oraz Informacji o przeprowadzonej Lustracji Ustawowej.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

-        zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
-        zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2013r.,
-        udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
-        podział nadwyżki bilansowej,
-        określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
-        określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
-        przyjęcie informacji o realizacji wniosków wynikających z Protokołu Lustracji Ustawowej.

10. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
11. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych  im. Franciszka Stefczyka.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym obejmuje następujące obszary:

 1. Organizacja i struktura organizacyjna,
 2. Relacja z udziałowcami,
 3. Organ zarządzający,
 4. Organ nadzorujący,
 5. Polityka wynagradzania,
 6. Polityka informacyjna,
 7. Działalność promocyjna i relacje z klientami,
 8. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne,
 9. Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta — nie dotyczy Banku.

Organizacja i struktura organizacyjna:

 1. Organizacja banku powinna umożliwiać osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalności,
 2. Struktura organizacyjna Banku jest dostosowana do specyfiki działalności oraz skali, złożoności i profilu ryzyka występującego w Banku,
 3. Podział zadań, sprawozdawczości i zasady kontroli są jasno i jednoznacznie określone w procedurach wewnętrznych oraz w zakresach czynności pracowników Banku, w sposób zapewniający, że zadania nie nakładają się, a odpowiedzialność za poszczególne obszary działania jest jednoznacznie określona,
 4. Struktura organizacyjna obejmuje wszystkie poziomy zarządzania pogrupowane w funkcyjne piony, obejmujące wszystkie istotne grupy procesów, realizowanych przez Bank.
 5. Struktura organizacyjna znajduje swoje odzwierciedlenie między innymi w:
     a. Regulaminie działania Zarządu w zakresie nadzoru nad poszczególnymi pionami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi oraz zasady odpowiedzialności za poszczególne obszary funkcjonowania Banku,
      b. Regulaminie kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej oraz działania audytu  wewnętrznego,
      c. Instrukcji sporządzania informacji zarządczej, gdzie zdefiniowano min. zakres informacji, częstotliwość, komórki sporządzające i odbiorców informacji,
      d. Pozostałych regulacjach Banku, które są okresowo weryfikowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą między innymi pod kątem spójności z zatwierdzoną strukturą organizacyjną.
 6. Podstawowa struktura organizacyjna, zatwierdzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą jest publikowana na stronie internetowej Banku.
 7. Zarząd odpowiada za dobór kadr o odpowiednich do realizowanych zadań
  kwalifikacjach.
 8. Bank stosuje plany ciągłości działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności. Plany ciągłości działania są elementem zarządzania ryzykiem operacyjnym.
 9. W ramach oceny poziomu ryzyka operacyjnego Rada Nadzorcza i Zarząd są informowane o wszystkich stwierdzonych nadużyciach, zgłoszonych i zarejestrowanych w Rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego.

10.  Bank zapewnia pracownikom odpowiedni dostęp do informacji o zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych. Wszyscy pracownicy Banku są powiadamiani o każdej zmianie regulaminu organizacyjnego.

11.  Prawa pracowników są należycie chronione, a ich interesy należycie uwzględniane. Powyższe zasady znalazły odzwierciedlenie w Regulaminie pracy, Zakresach czynności, w Regulaminie organizacyjnym oraz w Instrukcji zarządzania kadrami.

Relacja z członkami Banku:

 1. Bank działa w interesie wszystkich członków Banku z poszanowaniem interesu klientów.
 2. Bank zapewnia członkom właściwy dostęp do informacji.
 3. Członkowie Banku mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji nadzorowanej wyłącznie poprzez decyzje organu stanowiącego nie naruszając kompetencji pozostałych organów.
 4. Członkowie Banku w swych decyzjach powinni kierować się interesem Banku.
 5. Członkowie Banku nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z Banku do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez Bank jej majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu Banku.
 6. Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązanym powinno być uzasadnione interesem Banku i powinno być dokonane w sposób transparentny w oparciu o zapisy regulacji wewnętrznych Banku.
 7. Powyższe zasady mają odzwierciedlenie w regulaminach obejmujących zasady działania organów statutowych Banku.

Zarząd:

 1. Członkowie Zarządu Banku posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw oraz dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
 2. Zarząd jest jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością Banku, w tym za prowadzenie spraw, planowanie, organizowanie, decydowanie, kierowanie oraz kontrolowanie działalności Banku.
 3. Pracą Zarządu kieruje Prezes, a wewnętrzny podział obowiązków w Zarządzie zapewnia unikanie konfliktów interesów.
 4. Pełnienie funkcji w Zarządzie powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej członka Zarządu.
 5. Powyższe zasady reguluje Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Rada Nadzorcza:

 1. Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw oraz dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
 2. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi i obszarami działania.
 3. Rada Nadzorcza oraz poszczególni jej członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują się obiektywną oceną i osądem.
 4. Określony w Statucie skład liczebny Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez Bank działalności.
 5. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować aktywność zawodową bez uszczerbku dla działalności w Radzie Nadzorczej Banku oraz z zachowaniem zasady unikania konfliktów interesów.
 6. Powyższe zasady reguluje Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Polityka wynagradzania:

 1. Bank wprowadził transparentną „Politykę wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jarosławiu”, uwzględniającą zasadę proporcjonalności oraz sytuację finansową Banku.
 2. Niniejsza Polityka podlega okresowej weryfikacji i ocenie przez Radę Nadzorczą Banku oraz corocznemu audytowi wewnętrznemu.
 3. Wynagrodzenia członków organu zarządzającego lub osób pełniących kluczowe funkcje są finansowane i wypłacane ze środków Banku.

Polityka informacyjna:

 1. Bank wdrożył Politykę informacyjną, zatwierdzoną i co najmniej raz w roku weryfikowaną przez Radę Nadzorczą Banku.
 2. Bank publikuje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wszystkie, wymagane przepisami prawa informacje.
 3. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom reguluje Instrukcja rozpatrywania reklamacji.
 4. Polityka informacyjna Banku zapewnia ochronę informacji, zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

Działalność promocyjna i relacje z klientami:

l . Bank wdrożył zasady opracowania materiałów promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Zasadami ładu korporacyjnego w ramach „Instrukcji wdrażania nowych produktów oraz zarządzania zmianami w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu”.

 1. Niniejsze Zasady wprowadzają wymagania odnośnie rzetelności, jakości, poszanowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu jak również dobrych obyczajów.
 2. Bank rzetelnie i w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy informuje o oferowanym produkcie lub usłudze, w czasie umożliwiającym podjęcie decyzji.
 3. Jeśli w ocenie klienta nie jest możliwe zapoznanie się z przedstawionymi dokumentami na miejscu Bank przekazuje klientowi na koszt własny kopie odpowiednich dokumentów.
 4. Bank posiada jasną Instrukcję rozpatrywania reklamacji.
 5. Bank, dochodząc swoich roszczeń, w szczególności prowadząc działania windykacyjne wobec klientów działa profesjonalnie i dba o reputację instytucji zaufania publicznego.

Kluczowe systemy i funkcje kontrolne:

 1. Bank posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej.
 2. Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej opisuje, zatwierdzony przez Radę

Nadzorczą „Regulamin kontroli wewnętrznej”

 1. System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej Banku.
 2. Rada Nadzorcza okresowo, zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej dokonuje oceny mechanizmów oraz skuteczności kontroli wewnętrznej w oparciu o oceny wewnętrzne i zewnętrzne.
 3. Bank zapewnił niezależność funkcji zapewnienia zgodności na podstawie zapisów Regulaminu działania Stanowiska ds. zgodności.
 4. Bank zapewnia niezależność audytu wewnętrznego poprzez wykonanie audytu przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
 5. W Banku wdrożono adekwatny i skuteczny, dostosowany do skali, złożoności działalności i profilu ryzyka system zarządzania ryzykiem uwzględniający strategię zarządzania ryzykiem obejmującą tolerancję na ryzyko określoną przez Bank.
 6. Na proces zarządzania ryzykiem składa się jego identyfikacja, pomiar, szacowanie, monitorowanie oraz stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograniczających zidentyfikowany, zmierzony lub oszacowany poziom ryzyka.
 7. Za skuteczność zarzadzania ryzykiem odpowiada Zarząd. Członkowie Zarządu, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko.

10.  Rada Nadzorcza zatwierdza i nadzoruje realizację strategii zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad skutecznością zarządzania ryzykiem w oparciu o raporty generowane przez sprawny system informacji zarządczej.

Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego, w cyklach określonych w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej Banku oraz przekazywane Zarządowi i udziałowcom podczas Zebrań Grup Członkowskich oraz podczas Zebrania Przedstawicieli.

Zarządzanie ładem korporacyjnym ma za zadanie min. unikanie konfliktów interesów, zdefiniowanych w Regulaminie działania stanowiska ds. zgodności.

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego poddawane jest ocenie w ramach audytu wewnętrznego.

Niniejsza Polityka podlega okresowym przeglądom oraz ocenie realizacji przez Radę Nadzorczą, zgodnie z zapisami Instrukcji sporządzania informacji zarządczej.
Niniejsza Polityka oraz wyniki oceny jej przestrzegania podlegają publikacji na stronie internetowej Banku.

                        Zarząd                                                                                                                        Rada Nadzorcza
 Banku Spółdzielczego w Jarosławiu                                                                       Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym obejmuje następujące obszary:

1.      Organizacja i struktura organizacyjna,

2.      Relacja z udziałowcami,

3.      Organ zarządzający,

4.      Organ nadzorujący,

5.      Polityka wynagradzania,

6.      Polityka informacyjna,

7.      Działalność promocyjna i relacje z klientami,

8.      Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne,

9.      Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta — nie dotyczy Banku.

Organizacja i struktura organizacyjna:

1.      Organizacja banku powinna umożliwiać osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalności,

2.      Struktura organizacyjna Banku jest dostosowana do specyfiki działalności oraz skali, złożoności i profilu ryzyka występującego w Banku,

3.      Podział zadań, sprawozdawczości i zasady kontroli są jasno i jednoznacznie określone w procedurach wewnętrznych oraz w zakresach czynności pracowników Banku, w sposób zapewniający, że zadania nie nakładają się, a odpowiedzialność za poszczególne obszary działania jest jednoznacznie określona,

4.      Struktura organizacyjna obejmuje wszystkie poziomy zarządzania pogrupowane w funkcyjne piony, obejmujące wszystkie istotne grupy procesów, realizowanych przez Bank.

5.      Struktura organizacyjna znajduje swoje odzwierciedlenie między innymi w:

a.      Regulaminie działania Zarządu w zakresie nadzoru nad poszczególnymi pionami, komórkami i jednostkami organizacyjnymi oraz zasady odpowiedzialności za poszczególne obszary funkcjonowania Banku,

b.      Regulaminie kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej oraz działania audytu wewnętrznego,

c.      Instrukcji sporządzania informacji zarządczej, gdzie zdefiniowano min. zakres informacji, częstotliwość, komórki sporządzające i odbiorców informacji,

d.      Pozostałych regulacjach Banku, które są okresowo weryfikowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą między innymi pod kątem spójności z zatwierdzoną strukturą organizacyjną.

6.      Podstawowa struktura organizacyjna, zatwierdzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą jest publikowana na stronie internetowej Banku.

7.      Zarząd odpowiada za dobór kadr o odpowiednich do realizowanych zadań
kwalifikacjach.

8.      Bank stosuje plany ciągłości działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności. Plany ciągłości działania są elementem zarządzania ryzykiem operacyjnym.

9.      W ramach oceny poziomu ryzyka operacyjnego Rada Nadzorcza i Zarząd są informowane o wszystkich stwierdzonych nadużyciach, zgłoszonych i zarejestrowanych w Rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego.

10.  Bank zapewnia pracownikom odpowiedni dostęp do informacji o zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych. Wszyscy pracownicy Banku są powiadamiani o każdej zmianie regulaminu organizacyjnego.

11.  Prawa pracowników są należycie chronione, a ich interesy należycie uwzględniane. Powyższe zasady znalazły odzwierciedlenie w Regulaminie pracy, Zakresach czynności, w Regulaminie organizacyjnym oraz w Instrukcji zarządzania kadrami.

Relacja z członkami Banku:

1.       Bank działa w interesie wszystkich członków Banku z poszanowaniem interesu klientów.

2.       Bank zapewnia członkom właściwy dostęp do informacji.

3.       Członkowie Banku mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji nadzorowanej wyłącznie poprzez decyzje organu stanowiącego nie naruszając kompetencji pozostałych organów.

4.       Członkowie Banku w swych decyzjach powinni kierować się interesem Banku.

5.       Członkowie Banku nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z Banku do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez Bank jej majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu Banku.

6.       Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązanym powinno być uzasadnione interesem Banku i powinno być dokonane w sposób transparentny w oparciu o zapisy regulacji wewnętrznych Banku.

7.       Powyższe zasady mają odzwierciedlenie w regulaminach obejmujących zasady działania organów statutowych Banku.

Zarząd:

 

1.      Członkowie Zarządu Banku posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw oraz dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.

2.      Zarząd jest jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością Banku, w tym za prowadzenie spraw, planowanie, organizowanie, decydowanie, kierowanie oraz kontrolowanie działalności Banku.

3.      Pracą Zarządu kieruje Prezes, a wewnętrzny podział obowiązków w Zarządzie zapewnia unikanie konfliktów interesów.

4.      Pełnienie funkcji w Zarządzie powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej członka Zarządu.

5.      Powyższe zasady reguluje Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Rada Nadzorcza:

1.      Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw oraz dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.

2.      Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi i obszarami działania.

3.      Rada Nadzorcza oraz poszczególni jej członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują się obiektywną oceną i osądem.

4.      Określony w Statucie skład liczebny Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez Bank działalności.

5.      Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować aktywność zawodową bez uszczerbku dla działalności w Radzie Nadzorczej Banku oraz z zachowaniem zasady unikania konfliktów interesów.

6.      Powyższe zasady reguluje Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Polityka wynagradzania:

1.      Bank wprowadził transparentną „Politykę wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Jarosławiu”, uwzględniającą zasadę proporcjonalności oraz sytuację finansową Banku.

2.      Niniejsza Polityka podlega okresowej weryfikacji i ocenie przez Radę Nadzorczą Banku oraz corocznemu audytowi wewnętrznemu.

3.      Wynagrodzenia członków organu zarządzającego lub osób pełniących kluczowe funkcje są finansowane i wypłacane ze środków Banku.

Polityka informacyjna:

1.      Bank wdrożył Politykę informacyjną, zatwierdzoną i co najmniej raz w roku weryfikowaną przez Radę Nadzorczą Banku.

2.      Bank publikuje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wszystkie, wymagane przepisami prawa informacje.

3.      Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom reguluje Instrukcja rozpatrywania reklamacji.

4.      Polityka informacyjna Banku zapewnia ochronę informacji, zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

Działalność promocyjna i relacje z klientami:

l . Bank wdrożył zasady opracowania materiałów promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Zasadami ładu korporacyjnego w ramach „Instrukcji wdrażania nowych produktów oraz zarządzania zmianami w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu”.

2.      Niniejsze Zasady wprowadzają wymagania odnośnie rzetelności, jakości, poszanowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu jak również dobrych obyczajów.

3.      Bank rzetelnie i w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy informuje o oferowanym produkcie lub usłudze, w czasie umożliwiającym podjęcie decyzji.

4.      Jeśli w ocenie klienta nie jest możliwe zapoznanie się z przedstawionymi dokumentami na miejscu Bank przekazuje klientowi na koszt własny kopie odpowiednich dokumentów.

5.      Bank posiada jasną Instrukcję rozpatrywania reklamacji.

6.      Bank, dochodząc swoich roszczeń, w szczególności prowadząc działania windykacyjne wobec klientów działa profesjonalnie i dba o reputację instytucji zaufania publicznego.

Kluczowe systemy i funkcje kontrolne:

1.      Bank posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej.

2.      Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej opisuje, zatwierdzony przez Radę

Nadzorczą „Regulamin kontroli wewnętrznej”

3.      System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej Banku.

4.      Rada Nadzorcza okresowo, zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej dokonuje oceny mechanizmów oraz skuteczności kontroli wewnętrznej w oparciu o oceny wewnętrzne i zewnętrzne.

5.      Bank zapewnił niezależność funkcji zapewnienia zgodności na podstawie zapisów Regulaminu działania Stanowiska ds. zgodności.

6.      Bank zapewnia niezależność audytu wewnętrznego poprzez wykonanie audytu przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

7.      W Banku wdrożono adekwatny i skuteczny, dostosowany do skali, złożoności działalności i profilu ryzyka system zarządzania ryzykiem uwzględniający strategię zarządzania ryzykiem obejmującą tolerancję na ryzyko określoną przez Bank.

8.      Na proces zarządzania ryzykiem składa się jego identyfikacja, pomiar, szacowanie, monitorowanie oraz stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograniczających zidentyfikowany, zmierzony lub oszacowany poziom ryzyka.

9.      Za skuteczność zarzadzania ryzykiem odpowiada Zarząd. Członkowie Zarządu, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko.

10.  Rada Nadzorcza zatwierdza i nadzoruje realizację strategii zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad skutecznością zarządzania ryzykiem w oparciu o raporty generowane przez sprawny system informacji zarządczej.

Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego, w cyklach określonych w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej Banku oraz przekazywane Zarządowi i udziałowcom podczas Zebrań Grup Członkowskich oraz podczas Zebrania Przedstawicieli.

Zarządzanie ładem korporacyjnym ma za zadanie min. unikanie konfliktów interesów, zdefiniowanych w Regulaminie działania stanowiska ds. zgodności.

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego poddawane jest ocenie w ramach audytu wewnętrznego.

Niniejsza Polityka podlega okresowym przeglądom oraz ocenie realizacji przez Radę Nadzorczą, zgodnie z zapisami Instrukcji sporządzania informacji zarządczej.

Niniejsza Polityka oraz wyniki oceny jej przestrzegania podlegają publikacji na stronie


internetowej Banku.

 
Załącznik do Uchwały Nr 66
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu z dnia 08 grudnia 2017r.

Załącznik do Uchwały  Nr 2
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu z dnia 14 grudnia 2017r.

 

Polityka informacyjna
Banku Spółdzielczego w Jarosławiu


 


1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu, zwanego dalej Bankiem zatwierdza i weryfikuje Politykę informacyjną w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu, zwaną w dalszej części Polityką.

2. Niniejsza Polityka zawiera zakres i metody ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym, zgodnie z:

 a) Rozporządzeniem 575/2013 UE, zwanym dalej Rozporządzeniem CRR,
 b) Rozporządzeniem 1423/2013 UE,
 c) Ustawą Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem art. 111a,
 d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 2017r. w sprawie zarządzania ryzykiem
 e) Zasadami ładu korporacyjnego KNF,
 f) Rekomendacji „M” KNF,
g)      Rekomendacji „P” KNF.

3. Informację o dostępie do informacji podlegających ujawnieniom Bank udostępnia w sposób ogólnie dostępny w miejscu wykonywania czynności, tj. wywieszając na tablicy ogłoszeń we wszystkich placówkach Banku.

4. Polityka informacyjna Banku reguluje: zakres ogłaszanych informacji, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji oraz zasady weryfikacji niniejszej Polityki.

 § 2

Niniejsza Polityka określa w szczególności:

 1. Wytyczne dotyczące zasad i metod ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym.
 2. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji, o których mowa w ust.1.

 2. Podstawowe definicje

§ 3

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

1. Banku — mowa o Banku Spółdzielczym w Jarosławiu.  
2. Banku Zrzeszającym mowa o Banku BPS SA.
 
3.
Spółdzielni SOI — Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
4.
Jednostkach organizacyjnych — należy przez to rozumieć elementy struktury organizacyjnej, działające dla osiągnięcia celów strategicznych Banku. W Banku jednostkami organizacyjnymi są Centrala i Oddziały
5. 
Komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć wewnętrzne elementy struktury jednostek organizacyjnych. W Banku komórkami organizacyjnymi są: Filie, Punkty Obsługi Klienta, zespoły, stanowiska pracy,
6. 
Miejscu wykonywania czynności — należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Banku oraz komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych, takie jak Filie, Punkty Obsługi Klienta.
7.
Centrali - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Banku, usytuowaną w siedzibie Banku w Jarosławiu ul. Słowackiego 7, realizującą kluczowe dla całości           Banku zadania merytoryczne i organizacyjne oraz nadzorującą ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Banku.
8.
Adekwatność kapitałowa — wymagany poziom kapitału niezbędny na pokrycie wszystkich istotnych rodzaj ów ryzyka występujących w Banku.
9.
Obszar geograficzny — obszar działania Banku określony w Statucie Banku.
10. Strona internetowa — strona www.bsjaroslaw.pl

  3. Zasady ujawniania informacji

 § 4

Bank jest zobowiązany do ogłaszania, w sposób ogólnie dostępny wszystkim zainteresowanym, w miejscu wykonywania czynności, informacji na temat dostępu do informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów działania Banku

 § 5

W celu ustalenia zasad dostępu do informacji, o których mowa w §4 Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku zatwierdza Politykę informacyjną.

 § 6

Polityka informacyjna określa zakres, formę, miejsce i zasady dostępu do informacji, a w szczególności:

 1. Zakres ogłaszanych informacji określonych na podstawie regulacji zewnętrznych wymienionych §1 niniejszej Polityki.
 2. Częstotliwość – określona w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki, zależna od wymagań określonych w regulacjach wymienionych §1 niniejszej Polityki. Bank ujawnia informacje ilościowe co najmniej raz w roku w terminie publikacji sprawozdania finansowego, a informacje jakościowe aktualizuje na bieżąco w miarę wprowadzanych zmian.
 3. Formę  - w formie papierowej oraz elektronicznej, zależnie od wymagań określonych w regulacjach wymienionych §1 niniejszej Politykiw języku polskim.
 4. Miejsce informacji, ujawnianych w formie papierowej - Centrala Banku w Jarosławiu ul. Słowackiego 7, w pokoju ds. administracyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 15°°.
 5. Miejsce ujawniania informacji elektronicznych: strona www.bsjaroslaw.pl
 6. Zasady zatwierdzania i weryfikowania informacji, podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym.

§ 7

 1. Każda jednostka organizacyjna Banku ma obowiązek wywiesić Zasady dostępu do Polityki informacyjnej na tablicy ogłoszeń do dnia 31 grudnia roku, za który ujawniane są informacje.
 2. Wzór Zasad dostępu do polityki informacyjnej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

§ 8

 1. Wzór Polityki informacyjnej Banku opracowuje Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.  
 2. Za opracowanie Polityki informacyjnej odpowiada Prezes Zarządu.
 3. Zarząd i Rada Nadzorcza zatwierdza Politykę informacyjną Banku oraz sprawuje nadzór nad jej realizacją.

§ 9

 1. Weryfikacja Polityki informacyjnej odbywa się do końca grudnia każdego roku na podstawie informacji przygotowanej przez Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.
 2. Weryfikacja oraz zmiany w Polityce informacyjnej podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku.

§ 10

 1. Na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Polityki informacyjnej Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz we współpracy z pozostałymi wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Banku opracowuje komplet informacji podlegających ujawnieniu.
 2. Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
 3. Informacje ilościowe, o których mowa w ust. 1 muszą być udostępnione wszystkim zainteresowanym najpóźniej w terminie publikacji sprawozdania finansowego Banku, natomiast informacje o charakterze jakościowym (opisowe) powinny podlegać bieżącej aktualizacji.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 1 podlegają weryfikacji przez Stanowisko ds. zgodności.

§ 11

Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi:

 1. Kompleksowość obrazu profilu ryzyka Banku.
 2. Przydatność i aktualność,  pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku.
 3. Wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji.
 4. Porównywalność, umożliwiająca ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku względem innych banków.
 5. Istotność, przydatność do oceny ryzyka Banku.

§ 12

 1. Bank może przy ujawnianiu informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej pominąć te, które uzna za poufne, chronione lub chronione.
 2. Z wnioskiem o zaniechanie ujawniania informacji z podaniem przyczyny występuje do Zarządu Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.
 3. Zarząd i Rada Nadzorcza na podstawie przeglądu adekwatności prezentowanych informacji podejmuje decyzję o zaniechaniu ujawniania informacji, którą uzna za poufną, chronioną lub nieistotną.

4. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji

§ 13

W procesie ujawniania informacji uczestniczą:

1. Zebranie Przedstawicieli, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Banku.

2. Rada Nadzorcza, zatwierdzająca niniejszą Politykę. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad realizacją niniejszej Polityki oraz dokonuje jej okresowego przeglądu.

3. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i realizację Polityki informacyjnej, przedstawia w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej informacje w tym zakresie. Zarząd zatwierdza informacje podlegające ogłoszeniu. Bezpośredni nadzór nad opracowaniem i realizacją Polityki informacyjnej Banku sprawuje Prezes Zarządu.

4.  Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, odpowiedzialne za opracowanie Polityki informacyjnej oraz realizację zadań związanych z ujawnianiem informacji.

5. Stanowisko ds. zgodności, przeprowadzające weryfikację informacji podlegających ujawnieniu na podstawie zapisów niniejszej Polityki.

6. Pozostałe jednostki i komórki organizacyjne, zobowiązane do przekazywania informacji podlegających ujawnieniu.

§ 14

Realizacja niniejszej Polityki poddawana jest okresowo audytowi wewnętrznemu, który wykonywany jest przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

 

5. Zakres ujawnianych informacji o charakterze ilościowym i jakościowym

 § 15

Bank ujawnia:

1) Zasady zarządzania ryzykami istotnymi oraz systemu kontroli wewnętrznej na podstawie 

2) Ustawy Prawo bankowe oraz Rozporządzenia CRR,  

3) Informacje wymagane przez Rekomendację „P”, 

4) Na podstawie Rekomendacji „M” - informację o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości. 

5) Informację (na podstawie Rekomendacji „M”) o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku — według uznania Banku. 5) Informacje określone w art. 111, art. 111 a i art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, 

6) Informacje wymagane przez Zasady ładu korporacyjnego.

 § 16

Zakres informacji ujętych w §15 wraz z przypisaniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich opracowanie oraz miejscem i terminem publikacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

 

6. Postanowienia końcowe

§ 17

1. Niniejsza Polityka podlega ocenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą pod względem:

a. Adekwatności ujawnianych informacji,
b.  
Istotności ujawnianych informacji,
c.  
Zachowania poufności,
d.
Częstotliwości ujawniania,
e. 
Kompletności,
f. 
Dostosowania do profilu ryzyka.

2. Polityka wchodzi w życie po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Jarosławiu, tj. od dnia 01 .01.2018r.

 

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU
 

RADA NADZORCZA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU

 

 

1.      Jednostkach organizacyjnych — należy przez to rozumieć elementy struktury organizacyjnej, działające dla osiągnięcia celów strategicznych Banku. W Banku jednostkami organizacyjnymi są Centrala i Oddziały