Zaloguj

Gwarancje i poręczenia

Gwarancje bankowe w BS charakteryzują się dużą elastycznością .Za każdym razem indywidualnie tworzymy formułę gwarancji, która jest dostosowywana w ramach obowiązujących przepisów zarówno do potrzeb zleceniodawcy, jak i oczekiwań beneficjanta. Oferowane przez BS gwarancje potwierdzają wiarygodność finansową Klienta względem wierzyciela, a beneficjantowi dają pewność, że otrzyma swoją należność. Korzystanie z nich powoduje przesunięcie w czasie konieczności angażowania środków własnych, co przyczynia się do poprawy bieżącej płynności finansowej.

W zależności od rodzaju zobowiązania proponujemy gwarancje i poręczenia:

  • wadialne ( przetargowe),
  • dobrego wykonania umowy.

Szczególnie polecamy formę gwarancji wadialnej firmom, które przystępują do udziału w przetargach na realizację określonego przedsięwzięcia (np. budowę obiektu, remont). Po uzyskaniu gwarancji , firmy te nie będą angażowały własnych środków na pokrycie wadium. Od udzielonych gwarancji i poręczeń Bank pobiera prowizje i opłaty według obowiązującej w BS taryfy.

Jednostkom samorządu terytorialnego udzielane są kredyty krótko, średnio lub długoterminowe:

  • obrotowe,
  • inwestycyjne,
  • obrotowe w rachunku bieżącym.

Przy udzielaniu tych kredytów istotne jest przestrzeganie ustawowo nałożonego na JST: limitu zadłużenia z tytułu przypadających do spłaty w danym roku rat kredytów i odsetek, spłat z tytułu poręczeń itd. – nie można przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki, a łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów JST w tym roku budżetowym.