Zaloguj

Czeki w obrocie zagranicznym

Czeki w obrocie zagranicznym są pisemnym, bezwarunkowym poleceniem wypłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej na czeku lub okazicielowi czeku, w ciężar rachunku wystawcy. BS prowadzi obsługę operacji czekowych, dotyczących m.in. czeków: bankierskich, podróżniczych, skarbowych, przekazów pieniężnych (money order itp.), wystawionych we wszystkich walutach wymienialnych.