Zaloguj

Czek gotówkowy i rozrachunkowy

Czek gotówkowy stanowi polecenie wystawcy czeku do wypłaty z jego rachunku przez bank, oznaczonej kwoty wskazanej osobie. Czek pełni rolę czeku rozrachunkowego jeśli jest na nim zamieszczona klauzula "do rozrachunku".

Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję podanej w czeku kwoty, na rachunek podawcy czeku. Czeki mogą być wystawione do wysokości środków zgromadzonych na rachunku (w tym wolnego limitu debetu dopuszczalnego lub kredytu przyznanego w rachunku bieżącym). Na żądanie Posiadacza rachunku Bank potwierdza czeki.