Zaloguj

Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu
Dodano: 03.04.2019

ZAWIADOMIENIE

 

    Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli  Banku  Spółdzielczego w Jarosławiu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019r. (środa) o  godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej tutejszego Banku ( II piętro) przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

   Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:
         a)  stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli,
         b)  wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
         c)  uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu,

2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór
 
        a) Komisji Skrutacyjnej,
        b) Komisji Wnioskowej.

5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z :
         a)  działalności Banku za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
         b)  wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
         c)  przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

6.  Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.
7.  Dyskusja
8.  Ocena odpowiedniości dotychczasowej Rady Nadzorczej.  
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

        a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2018 rok,
        b)   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu w 2018 roku,
        c)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w  2018 roku,
        d)   udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
        e)    podziału nadwyżki bilansowej,
        f)    określenia maksymalnej sumy zobowiązań na 2019r.
        g)   określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2019.

10.  Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję  Wniosków.
11.  Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
12.  Zamknięcie obrad.

 

 

Informuje się, że w lokalu Banku ( I piętro, pokój- sprawy organizacyjne) do wglądu członków  są wyłożone:

sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem za 2018r.,

projekty uchwał,

protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

- sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.                            

 

                                                                                                                          Zarząd

                                                                                                                Banku Spółdzielczego

                                                                                                                        w Jarosławiu

Data ostatniej zmiany: 08.04.2019 08:04