Zaloguj

Aktualności

Wspólne Zebranie Grup Członkowskich
Dodano: 26.03.2019

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia członków Banku, że Wspólne Zebranie Grup Członkowskich Banku odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności  Banku w zakresie wykonania  uchwał  Zebrania  Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Ocena wywiązywania się członków Grup  Członkowskich z obowiązków wobec   Banku.
  4. Omówienie spraw,  które  mają być przedmiotem obrad  najbliższego  Zebrania Przedstawicieli   Banku.
  5. Dyskusja.
  6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  oraz  wyrażenie  opinii  dotyczących  działalności  Banku.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.

 Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu

Data ostatniej zmiany: 26.03.2019 09:43